Hồ Sơ Pháp Lý

1. Quyết định phê duyệt dự án: Tải Về
2. Quyết định phê duyệt 1/500: Tải Về
3. Quyết định bàn giao thực hiện thi công dự án: Tải Về
4. Biên bản bàn giao mốc giới: Tải Về
5. Giấy miễn phép xây dựng: Tải Về
6. Kết quả thẩm định thiết kế: Tải Về
7. Xác nhận nghĩa vụ thuế: Tải Về
8. Hợp đồng mẫu dự án: Tải Về
 
 
 

Kênh thời sự

 

Sự kiện

 

Facebook